In Medias Res

VvcfhjhggfgjkjhufddrhkknbfdsgjvvjvcbvcvjbgggggffjfjfhrsgjfjdhdhfjgjrhfhfhfhshfhfjgjfjfjfhfhfudjdhgvibjvvjdhdhfhvjcjfjgjfhssgsgfgfjvkvkfjfjgjvgjbhddhcjcjfjvjgjgjvjgjgfjdgcdhsjebononkjgdfwfafsfdhchvhchflhonihgjdjahehfivnfnryfhgohkhkfbdbgkhknkgjfhfhgihjgjghghfhfhghghghgKEEPWALKINGgjfjfjfjfjfjfjfjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjjgjvnvjdfsdsfsgdhfknlmonkghsfwdqvxbckhkgjdhdbbkgvonpmpngituvjfhsvcgwfqdacvdkrkfm,kdlkrkfkckrkld;lkdk xhckgohkhkhihofjdgefwfwjfohpjogjfhdhfgjvjTHIS IS JUST CLUTTERtithghgfifgddhkhof blnlbigifufhdhsgsgsfwfafafdvegrjvibonpmpnkghfhfghgdesfghjknhkckfkhknobjfufudgwfqfqfscxjcjgifkfnhpuogigjffjfbfjvjfhsfqgdjvpjkbbrvxhgihlnomobjfhdfwfqfdvcbvjgifjdjghpjLEAN NOT ON YOUR OWN UNDERSTANDINGvvffjldklipepe[w[fmlepoerjwpkfopew[ fyydyddydydydydydcovehesgdhfkgkgobobkfjfjfjvnvjfjdhdgdhcjvkhpshwfqgdhcknpnpnlhkgjfgkgjgjfjfsbwvwfsvxohpmpnlgnbpnlnlhnfhshsgqWALK AND TALK WITH GODulho vicjcjfjfndbcbvnonibjfhgjfjebvksbwhfkvlyjrbchfhsvqhfkblbkfhsvxgcufjfHE IS THE WAY. Glorious Sunday morning, friends! If you’ve made it through the…